در حال بارگذاری ...
دوشنبه 13 مرداد 1399
  • همایش ملی تبادلات تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

    آموزش الکترونیکی

     همایش ملی تبادلات تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

    نظرات کاربران